Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

 

1. Ochrana údajov

 

Všeobecné upozornenia

Nasledovné upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré Vás môžu osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom prehlásení o ochrane údajov, ktoré je uvedené pod týmto textom.
Evidencia údajov na našej webovej stránke


Kto je zodpovedný za evidenciu údajov na tejto webovej stránke?


Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje môžete získať z tiráže tejto webovej stránky.


Ako evidujeme Vaše údaje?


Vaše údaje získavame tým, že nám ich oznámite. Pritom sa môže jednať napr. o údaje, ktoré uvediete do kontaktného formuláru.
Iné údaje sa evidujú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. To sú najmä technické údaje (napr. internetový prehliadač, prevádzkový systém alebo doba vyvolania stránky). Evidencia týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, akonáhle našu webovú stránku navštívite.


Prečo používame Vaše údaje?


Časť údajov zisťujeme preto, aby sme zaručili bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje možno použiť na anylýzu Vášho užívateľského správania sa.


Aké práva máte ohľadom Vašich údajov?


Kedykoľvek máte právo na bezplatné získanie  informácií o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uložených osobných údajoch. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazenie týchto údajov. Za týmto účelom a ohľadom ďalších otázok na tému ochrany údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese, ktorá je uvedená v tiráži. Ďalej máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozorcovskom úrade.
Nástroje analýzy a nástroje iných poskytovateľov


Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť Vaše správanie sa pri surfovaní, čo sa uskutočňuje hlavne pomocou súborov cookie a takzvaných analyzujúcich programov. Analýzy Vášho správania  sa pri surfovaní sa spravidla  uskutočňujú anonymne; správanie sa pri surfovaní nemožno spätne vysledovať.  Túto analýzu môžete odmietnuť alebo jej zabrániť na základe nepoužívania určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledovnom prehlásení o ochrane údajov.


Túto analýzu môžete odmietnuť. O možnostiach odmietnutia Vás budeme informovať v uvedenom prehlásení o ochrane údajov.
 
2. Všeobecné pokyny a povinné informácie
Ochrana údajov
Prevádzkovatelia tejto stránky berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracovávame dôverne v súlade s legislatívnymi ustanoveniami na ochranu údajov a v súlade s uvedeným prehlásením o ochrane údajov.
Ak používate túto webovú stránku, zaznamenávajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktorými Vás možno osobne identifikovať.  Predložené prehlásenie o ochrane údajov objasňuje, aké údaje zisťujeme  a za akým účelom  ich používame.
Upozorňujeme Vás na to, že prenos údajov (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu)  môže vykazovať nedostatky v bezpečnosti. Bezchybná ochrana údajov pred zásahom iných osôb nie je možná.
Odkaz na zodpovedné miesto
Zodpovedné miesto spracúvania údajov na tejto webovej stránke je:

 

SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Telefón: +421 2 6241 0345
 
Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov  (napr. mená, e-mailové adresy, atď…).
Zrušenie Vášho súhlasu  na spracovanie údajov
Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len na základe Vášho výslovného súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, stačí nato neformálna žiadosť, ktorú pošlete prostredníctvom e-mailu.  Oprávnenie na spracovanie údajov zostáva až do jeho zrušenia  nedotknuté.

Právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozorcovskom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
V prípade právneho porušenia ochrany údajov môže poškodená osoba podať sťažnosť  na príslušnom dozorcovskom orgáne. Príslušným dozorcovským orgánom v právnych otázkach ochrany údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. e-mail: ….
Právo na prenos údajov
Máte právo, aby sme vám alebo inej osobe vydali v bežne čitateľnom  formáte údaje, ktoré automaticky spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy  V prípade, že by ste požadovali priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, prenos sa uskutoční len vtedy, ak to bude po technickej stránke možné.

Kódovanie SSL, resp. TLS
Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako na príklad objednáviek alebo dotazov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránok zašlete, kódovanie SSL, resp. TLS. Kódované spojenie spoznáte podľa toho, že sa adresový riadok prehliadača zmení z “http://” na “https://” a na symbol so zámkom vo Vašom riadku prehliadača.
Pokiaľ je aktivované kódovanie SSL, resp. TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu prečítať iné osoby.
Informácie, zablokovanie, vymazanie
V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o Vašich uložených osobných údajoch, o ich pôvode a príjemcovi a o účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ohľadom toho a ďalšćh otázok na tému osobných údajov sa kedykoľvek môžete na nás obrátiť prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v tiráži.
 
Námietka proti reklamným e-mailom
Týmto sa vyslovuje námietka proti použitiu kontaktných údajov, zverejnených v rámci povinnej tiráže, na zasielanie nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napr. e-mailové spamy.


3. Osoba určená správcom na ochranu údajov
Ako osobu na ochranu osobných údajov správca menoval:

 

Dr. Ekkehard Gefken
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg


Telefon: +49 (0) 4101 218 2410
E-Mail: dsb@schaumann.de


4. Evidencia údajov na našej webovej stránke
Súbory cookie
Internetové stránky čiastočne používajú  tzv. súbory cookie. Cookie nepoškodia Váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby naša ponuka bola pre užívateľa výhodnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookie sú male textové súbory, ktoré sú archivované na Vašom počítači a ktoré ukladá Váš prehliadač.
Súbory cookie, ktoré najviac používame, sú tzv. “session-cookie”. Na konci Vašej návštevy sa automaticky vymažú.  Iné cookie zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení až pokiaľ ich nevymažete. Pri opätovnej návšteve našej webovej stránky nám tieto  súbory  umožňujú rozpoznať Váš prehliadač.
Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaný o umiestnení súborov cookie a povolíte ich len v ojedinelých prípadoch, vylúčite prijímanie cookie v určitých prípadoch  alebo ich všeobecne vylúčite a aktivujete ich automatické vymazanie pri zavretí prehliadača. Ak súbory coockie deaktivujete, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.
Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie elektronickej komunikačnej operácie alebo na poskytnutie určitých, Vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného koša), sa ukladajú na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o uloženie súborov cookie s cieľom poskytovania technicky bezchybných a optimálnych služieb. Ak sú uložené iné súbory cookie (napr. cookie na analýzu Vášho správania sa pri surfovaní), tieto sú v uvedenom prehlásení o ochrane údajov ošetrené samostatne.
Súbory Server-Log
Správca stránok zisťuje a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch Server-Log, ktoré nám Váš prehliadač automaticky posiela. Sú to:
•    typ prehliadača  a verzia prehliadača
•    použitý prevádzkový systém
•    referrer URL
•    hostname sprístupneného počítača
•    doba otázky na servere
•    IP adresa
 
Zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva.
Základom spracovania údajov je článok . 6 odst. 1 písm. b  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Kontaktný formulár
Pokiaľ nám chcete poslať dopyt prostredníctvom kontaktného formuláru,  Vaše údaje z dopytového formulára  vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, sa uložia  za účelom spracovania dopytu a tiež pre prípad nadväzných dopytov. Tieto údaje bez Vášho súhlasu ďalej nepostúpime.
Spracúvanie údajov, ktoré sú uvedené v kontaktnom formulári, sa teda uskutočňuje vyslovene na základe Vášho súhlasu (článok  6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, stačí, aby ste prostredníctvom e-mailu zaslali neformálnu žiadosť. Oprávnenie na spracúvanie údajov zostáva až do jeho zrušenia  nedotknuté.
Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, zostávajú u nás dovtedy, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie, pokiaľ nezrušíte súhlas k uloženiu alebo pokiaľ nezanikne účel uloženia údajov (napr. po ukončení spracovania Vášho dopytu). Potrebné zákonné ustanovenia , hlavne lehoty na uschovanie, zostávajú nedotknuté.
Súbory etracker-cookie zostávajú na Vašom koncovom zariadení až pokiaľ ich nevymažete. Ich ukladanie sa vykonáva na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o anonymizovanú analýzu užívateľského správania sa s cieľom optimalizácie svojej webovej stránky a tiež svojej reklamy.
Zisťovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek zrušiť s budúcou platnosťou. Aby došlo v budúcnosti k zrušeniu zisťovania a ukladania Vašich návštevníckych údajov, môžete pod nasledujúcim odkazom od etracer ziskať Opt-Out-Cookie, ktorý spôsobí, že etracker v budúcnosti nebude ukladať alebo zisťovať návštevnícke údaje Vášho prehliadača: https://www.etracker.de/privacy?et=dCmY3K
Tým je stanovený Opt-Out-Cookie s názvom "cntcookie" od etracker. Nevymažte tento súbor cookie, ak chcete, aby Vaša námietka  zostala v platnosti. Ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach  etracker na ochranu údajov: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 
Uzatvorenie zmluvy o spracúvaní údajov k zákazke
S etracker sme uzatvorili zmluvu o spracúcvaní údajov o zákazke, a tým úplne spĺňame prísne normy nemeckých úradov na ochranu údajov pri používaní etracker.
 Google reCAPTCHA
Na našich webových stránkach používame “Google reCAPTCHA” (ďalej “reCAPTCHA”). Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
ReCAPTCHA preveruje,  či zadanie údajov na našich webových stránkach  (napr. v kontaktnom formulári) vykonáva človek alebo automatický program. ReCAPTCHA pritom analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych znakov. Táto analýza sa spúšťa automaticky akonáhle návštevník webovej stránky na ňu vstúpi. Za účelom analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie, ako napr. IP adresu, dobu návštevy na webovej stránke alebo užívateľom vykonané pohyby myši. Údaje, ktoré sa pri analyze evidujú, sú ďalej postúpené Google.
Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne v pozadí. Návštevníci webovej stránky nie sú upozornení nato, že analýza prebieha.
Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ochranu webovej ponuky pred nedovoleným automatizovaným vyšpehovaním a pred SPAMom.
 
Ďalšie informácie ohľadom Google reCAPTCHA a prehlásenia  Google o ochrane údajov získate z nasledovných odkazov:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Plugin & Tools
Google Maps
Táto webová stránka používá službu na zobrazovanie máp Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby ste mohli  používať funkciu Maps Google, musíte si uložiť do pamäti Vašu adresu IP. Tieto informácie sa  zvyčajne prenesú a uložia na server Google v USA. Poskytovateľ tejto stránky  nemá vplyv na prenos údajov.

Použitie Map Google sa uskutočňuje v záujme prezentácie našich online odkazov a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke, čo predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm.f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Ďalšie informácie ohľadom zaobchádzania s užívateľskými údajmi  nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

 

Súbory cookie
Internetové stránky čiastočne používajú  tzv. súbory cookie. Cookie nepoškodia Váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby naša ponuka bola pre užívateľa výhodnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookie sú male textové súbory, ktoré sú archivované na Vašom počítači a ktoré ukladá Váš prehliadač.
Súbory cookie, ktoré najviac používame, sú tzv. “session-cookie”. Na konci Vašej návštevy sa automaticky vymažú.  Iné cookie zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení až pokiaľ ich nevymažete. Pri opätovnej návšteve našej webovej stránky nám tieto  súbory  umožňujú rozpoznať Váš prehliadač.
Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaný o umiestnení súborov cookie a povolíte ich len v ojedinelých prípadoch, vylúčite prijímanie cookie v určitých prípadoch  alebo ich všeobecne vylúčite a aktivujete ich automatické vymazanie pri zavretí prehliadača. Ak súbory coockie deaktivujete, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.
Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie elektronickej komunikačnej operácie alebo na poskytnutie určitých, Vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného koša), sa ukladajú na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o uloženie súborov cookie s cieľom poskytovania technicky bezchybných a optimálnych služieb. Ak sú uložené iné súbory cookie (napr. cookie na analýzu Vášho správania sa pri surfovaní), tieto sú v uvedenom prehlásení o ochrane údajov ošetrené samostatne.
Súbory Server-Log
Správca stránok zisťuje a ukladá informácie automaticky v takzvaných súboroch Server-Log, ktoré nám Váš prehliadač automaticky posiela. Sú to:
•    typ prehliadača  a verzia prehliadača
•    použitý prevádzkový systém
•    referrer URL
•    hostname sprístupneného počítača
•    doba otázky na servere
•    IP adresa
 
Zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva.
Základom spracovania údajov je článok . 6 odst. 1 písm. b  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Kontaktný formulár
Pokiaľ nám chcete poslať dopyt prostredníctvom kontaktného formuláru,  Vaše údaje z dopytového formulára  vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, sa uložia  za účelom spracovania dopytu a tiež pre prípad nadväzných dopytov. Tieto údaje bez Vášho súhlasu ďalej nepostúpime.
Spracúvanie údajov, ktoré sú uvedené v kontaktnom formulári, sa teda uskutočňuje vyslovene na základe Vášho súhlasu (článok  6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, stačí, aby ste prostredníctvom e-mailu zaslali neformálnu žiadosť. Oprávnenie na spracúvanie údajov zostáva až do jeho zrušenia  nedotknuté.
Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, zostávajú u nás dovtedy, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie, pokiaľ nezrušíte súhlas k uloženiu alebo pokiaľ nezanikne účel uloženia údajov (napr. po ukončení spracovania Vášho dopytu). Potrebné zákonné ustanovenia , hlavne lehoty na uschovanie, zostávajú nedotknuté.
Súbory etracker-cookie zostávajú na Vašom koncovom zariadení až pokiaľ ich nevymažete. Ich ukladanie sa vykonáva na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o anonymizovanú analýzu užívateľského správania sa s cieľom optimalizácie svojej webovej stránky a tiež svojej reklamy.
Zisťovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek zrušiť s budúcou platnosťou. Aby došlo v budúcnosti k zrušeniu zisťovania a ukladania Vašich návštevníckych údajov, môžete pod nasledujúcim odkazom od etracer ziskať Opt-Out-Cookie, ktorý spôsobí, že etracker v budúcnosti nebude ukladať alebo zisťovať návštevnícke údaje Vášho prehliadača: https://www.etracker.de/privacy?et=dCmY3K
Tým je stanovený Opt-Out-Cookie s názvom "cntcookie" od etracker. Nevymažte tento súbor cookie, ak chcete, aby Vaša námietka  zostala v platnosti. Ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach  etracker na ochranu údajov: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 
Uzatvorenie zmluvy o spracúvaní údajov k zákazke
S etracker sme uzatvorili zmluvu o spracúcvaní údajov o zákazke, a tým úplne spĺňame prísne normy nemeckých úradov na ochranu údajov pri používaní etracker.
 Google reCAPTCHA
Na našich webových stránkach používame “Google reCAPTCHA” (ďalej “reCAPTCHA”). Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
ReCAPTCHA preveruje,  či zadanie údajov na našich webových stránkach  (napr. v kontaktnom formulári) vykonáva človek alebo automatický program. ReCAPTCHA pritom analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych znakov. Táto analýza sa spúšťa automaticky akonáhle návštevník webovej stránky na ňu vstúpi. Za účelom analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie, ako napr. IP adresu, dobu návštevy na webovej stránke alebo užívateľom vykonané pohyby myši. Údaje, ktoré sa pri analyze evidujú, sú ďalej postúpené Google.
Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne v pozadí. Návštevníci webovej stránky nie sú upozornení nato, že analýza prebieha.
Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ochranu webovej ponuky pred nedovoleným automatizovaným vyšpehovaním a pred SPAMom.
 
Ďalšie informácie ohľadom Google reCAPTCHA a prehlásenia  Google o ochrane údajov získate z nasledovných odkazov:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Plugin & Tools
Google Maps
Táto webová stránka používá službu na zobrazovanie máp Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby ste mohli  používať funkciu Maps Google, musíte si uložiť do pamäti Vašu adresu IP. Tieto informácie sa  zvyčajne prenesú a uložia na server Google v USA. Poskytovateľ tejto stránky  nemá vplyv na prenos údajov.

Použitie Map Google sa uskutočňuje v záujme prezentácie našich online odkazov a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke, čo predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm.f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Ďalšie informácie ohľadom zaobchádzania s užívateľskými údajmi  nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

 

Ochrana súkromia a osobných údajov je pre nás dôležitý aspekt pre naše aktivity na internete. Naša ochrana údajov je v súlade so zákonom o ochrane údajov ako aj inými predpismi o ochrane údajov na internete.


Ak nám odošlete dopyt cez E-Mail, uložíme Vaše údaje pre automatické spracovanie a pre štatistické účely. Tieto údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom a zneužitím a nebudú poskytnuté tretím osobám.


Máte právo požiadať o informáciu o stave Vašich uložených údajoch. Ďalej máte právo na opravu nesprávnych údajov, ich zablokovanie alebo vymazanie.

Kontakt

SCHAUMANN Datenschutz

Tel. +49 (0) 4101 218-2000
Fax +49 (0) 4101 218-2299

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Der Datenerhebung widersprechen.