Šetrenie energie a klímy


Konať ekologicky a prezieravo  znamená zodpovedne využívať  zdroje a znižovať emisie. Tento cieľ sa sleduje a realizuje nielen v procesoch vlastnej spoločnosti, ale aj v poľnohospodárskej výrobe u  zákazníka.

Nižšia spotreba energie prostredníctvom certifikovaného systému riadenia energie vo výrobniach firmy SCHAUMANN

Prostredníctvom pravidelného interného auditu a externých auditov a certifikácií vo výrobniach spoločnosti SCHAUMANN v súlade s normou DIN EN ISO 50001 je zaručená nepretržitá kontrola a zlepšovanie efektívneho využívania energie..

Výroba mlieka a bioplynu šetrné voči životnému prostrediu v pokusnom stredisku Hülsenberg

Bilancia skleníkového efektu z výroby mlieka a bioplynu v pokusnom stredisku Hülsenberg poukazuje na silné stránky tohto podniku z hľadiska ochrany klímy.

Nižšie zaťažovanie životného prostredia prostredníctvom použitia vysokovyužiteľných surovín

Použitím AMINOTRACE dochádza k výraznému zníženiu znečistenia pôd ťažkými kovmi. Organicky viazané stopové prvky majú veľmi vysokú biologickú využiteľnosť, čo vedie k zníženiu  vylučovania ťažkých kovov do životného prostredia.

Použitie environmentálne šetrných obalov

Pri výbere obalových materiálov spoločnosť SCHAUMANN dbá na to, aby materiály boli povolené na použitie pre výživu zvierat a rastlín a zároveň  aby nedochádzalo ku kontaminácii životného prostredia.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348