SCHAUMANN - udržateľný úspech v maštali


SCHAUMANN znamená pokrok a inováciu. Od svojho založenia sa spoločnosť cíti zodpovedná za ochranu základných životných princípov budúcich generácií.
Rozvoj inovatívnych produktov a udržateľný spôsob výroby je preto neoddeliteľnou súčasťou firemnej stratégie.

Manažment udržateľnosti sa uplatňuje v oblastiach energetiky, klímy, rentability, sociálnej zodpovednosti a dobrých životných podmienok zvierat. Cieľom je efektívnejšie využívanie dostupných zdrojov v spoločnosti SCHAUMANN ale aj u zákazníkov a zároveň zodpovedné vystupovanie v súlade s ekológiou a sociálnymi princípami.

Šetrenie energie a klímy


Konať ekologicky obozretne a účinne znamená predovšetkým zodpovedne využívať zdroje a znižovať emisie. Tento cieľ sa sleduje a realizuje nielen v rámci vlastného podniku, ale aj v poľnohospodárskej výrobe zákazníka:

  • nižšia spotreba energie prostredníctvom certifikovaného systému riadenia energie
  • produkcia mlieka a výroby bioplynu, šetria životné prostredie, v pokusnom stredisku Hülsenberg
  • používanie ekologicky šetrných obalov
  • menší vplyv na životné prostredie prostredníctvom použitia vysokovyužiteľných surovín
Viac o udržateľnosti a šetrení energie a klímy...

Rentabilita


Spoločnosť  SCHAUMANN  kladie hlavný dôraz na ziskovosť zákazníkov. Rozsiahly sortiment výrobkov pomáha dosiahnuť vyššiu úžitkovosť v živočíšnej výrobe pri súčasnom znížení využitia zdrojov. Cieľom je zároveň zvýšiť efektívnosť vlastnej spoločnosti prostredníctvom technického pokroku a inovácie.
 

 

Viac o udržateľnosti a rentabilite ...

Sociálna zodpovednosť


Ako poľnohospodársky spoločnosť má SCHAUMANN spoločenskú a sociálnu zodpovednosť voči poľnohospodárom a aj svojim zamestnancom.

 

Viac o udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti...

Blaho zvierat


Pre SCHAUMANN je blaho zvierat v centre pozornosti, a to popri ekologických, ekonomických a sociálnych aspektoch. Dôležitú úlohu zohráva predovšetkým zdravie zvierat.

Pomocou  použitia mnohých účinných látok,  ktoré vyvinula a vyrába spoločnosť SCHAUMANN, sa zistili pozitívne účinky na zdravie zvierat.

 

Viac o udržateľnosti a blahe zvierat...

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348