Pokus s CERAVITAL potvrdzuje zvýšenie úžitkovosti v začiatočnej fáze odchovu prasiat


Odchov prasiat kladie vysoké požiadavky na kvalitu kŕmnych zmesí. Čím sú prasiatka mladšie, tým sú väčšie nároky na stráviteľnosť kŕmnych komponentov. Aktuálny pokus v školiacom a pokusnom stredisku Futterkamp (Šlesvicko-Holštajnsko) potvrdzuje potenciál úžitkovosti doplnkového krmiva CERAVITAL v odchove prasiat.

 

Špeciálny účinok CERAVITALu podporuje funkcie látkovej výmeny za využitia horšie stráviteľných uhľohydrátových frakcií (súčasť hrubej vlákniny), pri premene rastlinných bielkovín a pri trávení tukov. Prípravok CERAVITAL patrí k štandardnému vybaveniu  produktov firmy SCHAUMANN, ktoré sa používajú na výživu a kŕmenie malých prasiat.

 

Metodika pokusu

 

V stredisku Futterkamp sa v rámci pokusu použili v dvojfázovom odchove prasiat osvedčené produkty  SCHAUMA FRÜH a SCHAUMA-FA II. Pre pokusné skupiny sa zapracoval CERAVITAL v bežnej dávke, používajúcej sa na odchov prasiat. V obidvoch pokusných skupinách sa porovnávali parametre úžitkovosti  240 prasiat  v 10 opakovaniach. Kontrola hmotnosti v jednotlivých fázach pokusu pri naskladnení a vyskladnení prebiehala vážením zvierat. Ako pokusný materiál sa použili prasiatka prasníc z vlastného stáda (genetika Danzucht a  PIC) bez rozdielu pohlavia. Hmotnosť pri naskladnení (priemerne 8,2 kg) a vek pri odstave (priemerne 26,5 resp. 26,7 dní) sa v pokusnej aj kontrolnej skupine pohyboval na rovnakej úrovni.

 

Vyšší denný prírastok a lepšia konverzia krmiva pomocou CERAVITAL

 

Po prvej faze odchovu (14 dní) dostali prasiatka krmivo pre odchov prasiat II. Celý pokus trval viac ako 40 dní. Na 41. deň vážili prasiatka z kontrolnej skupiny priemerne 27,6 kg a z pokusnej skupiny 28,0 kg. Obidve skupiny  na základe dosiahnutého priemerného prírastku  na úrovni 490 g vykazovali vysokú úroveň úžitkovosti.

 

Pri sledovaní rozdielov úžitkovosti medzi pokusnou a kontrolnou skupinou  sú hlavne nápadné vysoké rozdiely v obidvoch prvých týždňoch odchovu (graf 1). Pri takmer rovnakom dennom príjme krmiva (333 g oproti 340 g na kus a deň) sa v skupine s  CERAVITALom dosiahol  o 12 % vyšší prírastok. Konverzia krmiva bola v tejto faze lepšia o viac ako 0,1 kg na 1 kg prírastku (graf 2). Na 1 kg prírastku sa spotrebovalo o 9 % menej  krmiva.

 

Výsledok

 

CERAVITAL významne podporuje trávenie v náročnej začiatočnej fáze odchovu prasiat. Tento pozitívny efekt sa prejavoval počas celého obdobia pokusu, čo potvrdzuje aj o 14 g vyšší denný prírastok (3 %) a o 2,1 % lepšia konverzia krmiva. Pri rovnakom množstve krmiva a rovnakej začiatočnej hmotnosti bola konečná hmotnosť vyššia  o 0,4 kg. Z toho vyplýva ekonomický benefit  0,70 €/kus.

 

Zhrnutie

 

S uvedenými výsledkami pokusu sa pri kŕmení prasiat CERAVITALom stotožňujú aj údaje získané z praktických podmienok mnohých podnikov.

Graf 1: Výsledky prírastkov živej hmotnosti (g na kus a deň), pokus v odchove prasiat, FutterkampVýseldky prírastkov živej hmotnosti, pokus v odchove prasiat, Futterkamp

Graf 2: Výsledky konverzie krmiva (g/g), pokus v odchove prasiat, FutterkampVýsledky konverzie krmiva, pokus v odchove prasiat, Futterkamp

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348