Účinok MCFA na parametre úžitkovosti v odchove prasiat


vývoj denných prírastkov živej hmotnosti

Skrmovanie strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) predstavuje do budúcnosti nákladovo zaujímavé riešenie stabilizácie  krmív v odchove prasiat. Pozitívne skúsenosti z praxe boli podnetom na realizáciu pokusu vo vzdelávacom  a pokusnom stredisku Futterkamp. Cieľom bolo overiť účinok strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) na ukazovatele úžitkovosti  v odchove prasiat na základe skrmovania kŕmnej zmesi firmy Schaumann, obsahujúcej kompletné zastúpenie účinných látok  firmy Schaumann (zmes kŕmnych kyselín, probiotikum  BONVITAL, enzýmy, atď…) a doplnenej o MCFA. Ako kontrolná zmes sa použila rovnaká kŕmna znmes bez MCFA.

 

Priebeh pokusu

 

Do pokusu bolo zaradených 240 ks prasiat (Pi x BHZP) ustajnených  v kotercoch s plastovými roštami po 12 ks (bez ohľadu na pohlavie).  Na každú skupinu teda pripadalo 120  prasiat v 10 kotercoch. Priemerný vek odstavu  činil 24,1 dní a živá hmotnosť pri odstave 8,1 kg. Prasiatka boli kŕmené dvojfázovo kŕmnou zmesou na odchov prasiat I po dobu prvých 15 dní  a prvních 15 dnů a kŕmnou zmesou na odchov prasiat II po dobu ďalších 25 dní takmer ad libitum systémom Spotmix (viď tabuľka č. 1).
Kontrolná kŕmna zmes obsahovala zmes kyselín firmy SCHAUMANN, pokusná kŕmna zmes  obsahovala SCHAUMACID PROTECT granulát v podiele 1%. Okrem strednoreťazcových  mastných kyselín  (MCFA) obsiahnutých v SCHAUMACID PROTECT granulát sa zmesi kyselín nelíšili. V pokuse sa overoval prírastok živej hmotnosti, príjem krmiva, spotreba krmiva a subjektívny udravotný stav prasiat.

 

Pokus prebehol bez výskytu výrazných zdravotných problémov, rozdiely medzi pokusnými skupinami neboli preukázateľné.

 

Vyhodnotenie – prírastky živej hmotnosti

 

Dosiahnutý prírastok živej hmotnosti s prihliadnutím na dobu trvania pokusu (40 dní) a počiatočnú hmotnosť  (8,1 kg) bol všeobecne  na vysokej úrovni  viac (viac ako 450 g na kus a deň).  Priemerná hmotnosť  na konci pokusu činila 26 kg (viď graf č. 1). Použitím SCHAUMACID PROTECT sa v priebehu prvej fázy pokusu prírastok živej  hmotnosti významne zvýšil takmer o  20 g na deň (+ 8 %). Počas celého trvania pokusu sa však tento náskok nepodarilo udržať.  Aj napriek tomu  dosiahla  pokusná skupina, v ktorej sa použil  SCHAUMACID PROTECT,  o 6 g  (+ 1,3 %) vyšší denný prírastok ako kontrolná skupina.

 

Vyhodnotenie – spotreba krmiva

 

So spotrebou krmiva na úrovni 1,6 kg na 1 kg prírastku živej hmotnosti sa priemerná spotreba krmiva pohybovala v normálnom rozsahu príslušného obdobia odchovu. Pridaním SCHAUMACID PROTECT sa spotreba krmiva znížila v prvej fáze pokusu o 6 % a behom celého obdobia odchovu o 5 % v porovnaní s kontrolnou skupinou. Na 1 kg prírastku živej hmotnosti sa tak spotrebovalo o 80 g menej kŕmnej zmesi (viď graf č. 2).

 

Zhrnutie výsledkov

 

Výsledky potvrdzujú potenciál strednoreťazcových mastných kyselín (MCFA) ako alternatívnu formu na zlepšenie úžitkovosti v odchove prasiat. Aj vysoká úroveň úžitkovosti sa dá ešte zvýšiť.  Nehľadiac na významné zvýšenie prírastkov živej hmotnosti v prvej fáze odchovu prasiat  (krmivo FAZ I) majú MCFA v SCHAUMACID PROTECT výrazný pozitívny vplyv na využiteľnosť živín, čo sa odráža v zníženej spotrebe krmiva.
Na dosiahnutie prírastku živej hmotnosti na úrovni 18 kg sa spotrebovalo cca. 30 kg kŕmnej zmesi na odchov prasiat. Zmes mastných kyselín MCFA pri dávkovaní 1% SCHAUMACID PROTECT granulát znížila spotrebu krmiva o 5%. Tým došlo k úspore 1,5 kg krmiva na kus.

 

 

Grafy 1-3

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348