Zavolajte nám Napíšte nám
Zentrale Pinneberg

Ochrana údajov

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našich zásadách osobných údajov uvedených pod týmto textom.


Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.


Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.
Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové schránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.


Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.


Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.


Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri prezeraní webovej stránky. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať s späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.
Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach podanie námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


2. Všeobecné poznámky a povinné informácie


Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.
Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromžďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.
Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:


SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.
Černyševského 26
851 01  Bratislava
Tel.: +421 2 6241 0345
Email: schaumann@schaumann.sk


Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a podobne).


Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia sprostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá. 
Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán
V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príšlušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Právo na prenos údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa vtedy, ak je to technicky možné.


Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.


Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedej v tiráži.


Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie zverejnených kontaktných údajov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, na zasielanie reklamných a informačných materiálov, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

3. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Zákonom vyžadovaná osoba pre ochranu osobných údajov

V našej spoločnosti sme vymenovali osobu pre ochranu osobných údajov:

osobnyudaj.sk, s.r.o.  
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
 

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači.
Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa po skončení návštevy automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.
Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.
Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nakupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto súbory sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracúvajú osobitne.


Server-Log-súbory

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov server-log-súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:
•    Typ a verzia prehliadača
•    Použitý operačný systém
•    URL odkazovateľa
•    Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
•    Čas požiadavky servera
•    IP adresa
Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.
Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.


Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.
Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je preto založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania zostáva odvolaním nedoktnutá.
Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovanie – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.


Súhlas s Usercentrics

Táto webová lokalita využíva technológiu súhlasu Usercentrics na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webová stránka: https://usercentrics.com/ (ďalej len „Usercentrics“).
Pri vstupe na našu webovú stránku sa spoločnosti Usercentrics prenášajú tieto osobné údaje:
•    Váš súhlas alebo odvolanie vášho súhlasu
•    Vaša IP adresa
•    Informácie o vašom prehliadači
•    Informácie o vašom termináli
•    Čas vašej návštevy webovej stránky
Spoločnosť Usercentrics okrem toho ukladá vo vašom prehliadači súbor cookie, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré ste udelili, alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami neodstránite súbor cookie Usercentrics alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti skladovania zostávajú nedotknuté.
Usercentrics sa používa na získanie zákonom používaného súhlasu na používanie určitých technológií. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR.


Spracovanie úloh

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.


5. Analytické nástroje a reklama

etracker

Naša webová stránka využíva na analýzu údajov o používaní služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com). Služby cookie na analýzu webu štandardne nepoužívame. Pokiaľ používame analytické a optimalizačné súbory cookie, získavame vopred váš výslovný súhlas. V takomto prípade a s vaším súhlasom sa súbory cookie použijú na štatistickú analýzu pokrytia tejto webovej stránky, meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení, ako aj na testovacie postupy, napr. na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej súčastí. Súbory cookie sú male textové súbroy, ktoré internetový prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory cookie etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa. 
Údaje generované spoločnosťou etrackej spracúva a uchováva spoločnosť etracker v mene poskytovateľa tejto webovej stránky výlučne v Nemecku, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. Spoločnosť etracker bola v tomto ohľade nezávisle auditovaná, certifikovaná a získala ochrany údajov ePrivacyseal.
Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším záujmom z hľadiska GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej prezentácie. Keďže nám záleží na ochrane súkromia naších návštevníkov, údaje, ktoré môžu odkazovať na kontkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie údaje alebo identifikátory zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Údaje sa nepoužívajú na žiadne iné účely, ani sa nespájajú s inými údajmi alebo neposkytujú tretím stranám.
Proti uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať. Námietka nemá žiadne nepriaznivé dôsledky.

Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti etracker GmbH nájdete tu.


Uzatvorenie zmluvy o spracovaní údajov na objednávku

So spoločnosťou etracker sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a pri používaní služby etracker plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.


6. Pluginy a nástroje


Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.
Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Správca značiek Google

Používame správcu značiek Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje vložiť na naše webové stránky sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie. Správca značiek Google sám nevytvára profily používateľov, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži len na správu a prehrávanie nástrojov integrovaných prostredníctvom neho. Správca značiek Google však zaznamenáva vašu IP adresu, ktorá môže byť tieť odoslaná materskej spoločnosti Google v USA.
Používanie správcu značiek Google je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.